วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แบบทดสอบ สังคม ป.2 หน่วยที่ 1

แcบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1


คำชี้แจง    ให้กา x  ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1.     ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา
        ก.    มีเมตตากรุณา
        ข.    มีบุคลิกภาพดี
        ค.    มีความมั่นใจในตนเอง

2.     บุคคลในข้อใด คือศาสดาของพระพุทธศาสนา
        ก.    พระเยซู
        ข.    นมีมุฮัมมัด
        ค.    พระพุทธเจ้า

3.     ข้อใด คือพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม
        ก.    การบรรพชา
        ข.    การละหมาด
        ค.    การรับศีลศักดิ์สิทธิ์

4.     คัมภีร์พระเวท เป็นคัมภีร์ของศาสนาใด
        ก.    ศาสนาพุทธ
        ข.    ศาสนาคริสต์
        ค.    ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

5.     หลักธรรมที่เหมือนกันในทุกศาสนา คือข้อใด
        ก.    สอนให้ทำความดี
        ข.    สอนให้มีบุคลิกภาพที่ดี
        ค.    สอนให้เอาตัวรอด

6.     ข้อใด คือคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา
         ก.    ไบเบิล
         ข.    พระไตรปิฎก
         ค.    อัลกุรอาน

7.     พระพุทธศาสนากำเนิดที่ประเทศใด
         ก.    อินเดีย
         ข.    บรูไน
         ค.    ไทย

8.     การเวียนเทียนเป็นพิธีกรรมของศาสนาใด
         ก.    ศาสนาคริสต์
         ข.    พระพุทธศาสนา
         ค.    ศาสนาอิสลาม

9.     พระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักธรรมข้อใด
         ก.    อริยสัจ 4
         ข.    มรรค 8
         ค.    พรหมวิหาร 4

10.   ศาสนาในข้อใด เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
         ก.   ศาสนาคริสต์
         ข.   ศาสนาอิสลาม
         ค.    ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น